Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym
O nas
Zarząd
Statut Stowarzyszenia
Deklaracja Ideowa
Deklaracja Członkowska
Kontakt

Statut ESPP

STATUT STOWARZYSZENIA

Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym, posługujące się również skrótem ESPP, zwane dalej Stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej, a siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie wszelkiej działalności i rozwiązań mających na celu pomoc ofiarom wypadków i innym osobom poszkodowanym w dochodzeniu ich praw i roszczeń oraz w leczeniu i rehabilitacji.

2. Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji.

3. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

4. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Upowszechnianie wiedzy na temat ubezpieczeń, w szczególności od następstw wypadków oraz w zakresie zapobiegania wypadkom.

8. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

9. Aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,

10. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój samorządności oraz wspólnot i społeczności lokalnych.

11. Prowadzenie działalności charytatywnej, promocja i organizacja wolontariatu.

12. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami, kierującymi się w swoim działaniu podobnymi celami.

13. Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

14. Upowszechnianie rzetelnych informacji o procesach integracji europejskiej, w szczególności o prawach ofiar wypadków i osób poszkodowanych w Unii Europejskiej.

§ 6.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

1. Organizowanie niezbędnej pomocy ofiarom wypadków i osobom poszkodowanym w dochodzeniu ich praw i roszczeń, leczeniu i rehabilitacji, w tym poprzez znajdowanie sponsorów i organizowanie pomocy finansowej.

2. Organizowanie otwartych spotkań, zebrań, rajdów, konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów, wystaw, pokazów, koncertów.

3. Organizowanie działań mających na celu uświadamianie ofiarom wypadków i innym osobom poszkodowanym ich praw.

4. Pracę edukacyjną, kulturalno-oświatową i wychowawczą, zwłaszcza wśród młodzieży.

5. Działalność naukową i naukowo-badawczą.

6. Działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Działalność wydawniczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Organizowanie grup samopomocy i wolontariatu.

9. Uświadamianie ofiarom wypadków i innym osobom poszkodowanym ich praw oraz sposobów w jaki mogą uzyskać pomoc.

10. Tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oraz zakładów oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i medycznych.

11. Współpracę z placówkami medycznymi, rehabilitacyjnymi i innymi podobnymi.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.


Stowarzyszenie tworzą członkowie:

1. zwyczajni,

2. uczestnicy

3. honorowi,

4. wspierający.

§ 8.


1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który aprobuje cele Stowarzyszenia i wyrazi chęć pracy dla ich urzeczywistniania.

2.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i po odbyciu minimum 6 miesięcznego stażu kandydackiego, na podstawie uchwały Zarządu Główny Stowarzyszenia.

3.Członkiem uczestnikiem może być każdy pełnoletni obywatel polski, który aprobuje cele Stowarzyszenia i wyrazi chęć pracy dla ich urzeczywistniania oraz złoży pisemną deklarację. Członków uczestników przyjmuje Zarząd Główny lub upoważniony przez Zarząd Główny. Zarząd Główny może w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zwolnić członka uczestnika z obowiązku odbycia stażu kandydackiego opisanego w niniejszym paragrafie.

4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków lub ich przedstawicieli.

5.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, udzielające pomocy w działalności Stowarzyszenia.

6.Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie deklaracji.

§ 9.


1. Członkowie zwyczajni mają prawa:

a/ czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli,

b/ brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c/ zgłaszania postulatów i wniosków władzom Stowarzyszenia,

d/ powoływania terenowych kół Stowarzyszenia,

e/ korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.


2. Członek uczestnik ma prawo:

a/ wybierać i być wybieranym do terenowych struktur Stowarzyszenia,

b/ korzystać z urządzeń Stowarzyszenia i uczestniczyć w jego działalności,

c/ nosić odznakę i posiadać legitymację Stowarzyszenia,

d/ występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,

e/ powoływania terenowych kół Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, oprócz biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, a ponadto zwolnieni są od obowiązku płacenia składek.


§ 10.


Członkowie zwyczajni i uczestnicy mają obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Regularnego płacenia składek członkowskich / nie dotyczy członków honorowych/.

3. Aktywnego udziału w realizowaniu celów Stowarzyszenia.


§ 11.


1. Członkostwo wygasa na skutek:

1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie władzom koła lub Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,

2/ skreślenia z listy członków Stowarzyszenia decyzją Zarządu Głównego za niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,

3/ wykluczenia decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia za działania niezgodne z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

4/ wykluczenia decyzją Sądu Koleżeńskiego,

5/ rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu Głównego podjętej na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2-3 przysługuje członkowi odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego żaden środek odwoławczy nie przysługuje.


§ 12.


Członkowie wspierający mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych poza biernym i czynnym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV

KOŁA TERENOWE STOWARZYSZENIA


§ 13.


1. Terenowe koło może powołać za zgodą Zarządu Stowarzyszenia co najmniej 5 członków.

2. Koło wybiera ze swego składu /w głosowaniu tajnym lub jawnym/ przewodniczącego, jego zastępcę i skarbnika. Kadencja władz koła trwa 2 lata.

3. W swojej działalności koło kieruje się Statutem Stowarzyszenia, uchwałami Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz zainteresowaniami członków koła.


ROZDZIAŁ V

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA


§ 14.


1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zebranie członków Stowarzyszenia lub ich przedstawicieli, gdy liczba członków przekroczy 500.

b/ Zarząd Główny,

c/ Rada Naczelna,

d/ Komisja Rewizyjna,

e/ Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 5 lat, ich wybór odbywa się przez głosowanie, a tryb wyboru władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem pierwszych władz nowoutworzonego Stowarzyszenia i jego Prezesa, które wybierane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym przez Zebranie Założycielskie, ustala regulamin Walnego Zebrania.

3. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

4. W przypadku gdy skład Władz Naczelnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 statutowego składu organu.


ROZDZIAŁ VI

WALNE ZEBRANIE


§ 15.


1. Walne Zebranie członków lub ich przedstawicieli jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Przedstawiciele wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych według zasad określonych przez Zarząd Główny. Przedstawicieli na Walne Zebranie wybierają członkowie zwyczajni koła w proporcji jeden przedstawiciel na dziesięciu członków koła, na kadencję pięcioletnią.

2. W przypadku, gdy liczba członków uprawnionych do wybierania przedstawicieli nie przekracza sześciuset, delegatami są wszyscy członkowie zwyczajni.

3. W Walnym Zebraniu uczestniczą również, z prawem głosu, członkowie Zarządu Głównego i Rady Naczelnej.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny, co najmniej raz na dwa lata, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

5. Uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Głosowania w sprawach personalnych i wyboru członków Władz Naczelnych przeprowadza się w sposób tajny.

6. Co 5 lat Walne Zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.


§ 16.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia na czas kadencji władz statutowych.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, Przewodniczącego i członków Rady Naczelnej oraz Komisji Rewizyjnej, a także zatwierdzanie ich regulaminów pracy.

5. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Główny, Radę Naczelną, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, Radę Programową i członków.

6. Nadawanie członkostwa honorowego.

7. Uchwalanie zmian Statutu.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, zgodnie z § 30.

9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.


§ 17.


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa Zarządu Głównego:

a/ na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

b/ na żądanie Rady Naczelnej lub Komisji Rewizyjnej,

c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Do zawiadomienia członków stosuje się odpowiednio termin określony w § 15 pkt 4.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 18.


W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. Z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia lub ich przedstawiciele, a także członkowie Zarządu Głównego i Rady Naczelnej.

2. Z głosem doradczym - zaproszeni goście.


ROZDZIAŁ VII

ZARZĄD GŁÓWNY


§ 19.


1. Zarząd Główny składa się z prezesa i od dwóch do dwunastu członków wybranych przez Radę Naczelną bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Pierwszego prezesa i pierwszy Zarząd Główny powołuje Zebranie Założycielskie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zarząd Główny na wniosek prezesa wybiera spośród siebie 1-3 wiceprezesów, skarbnika, może również wybrać sekretarza.

3. Prezes organizuje oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 20.1. Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy w szczególności:

a/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

b/ zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
c/ zaciąganie zobowiązań majątkowych,

d/ wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie nadawania członkostwa honorowego,

e/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

f/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego,

g/ prowadzenie i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ IX

RADA NACZELNA§ 21.


1. Rada Naczelna jest centralnym, stałym organem Stowarzyszenia, do którego kompetencji należy:

a/ wybór członków Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie członka Zarządu Głównego wymaga większości 3/5 głosów.

b/ ustalanie kierunków i programów w formie uchwał, oświadczeń i zaleceń dla pozostałych władz i członków Stowarzyszenia,
c/ wysuwanie kandydatów Stowarzyszenia do organów państwowych, samorządowych i innych organów wybieralnych,
d/ dokonywanie okresowych ocen działalności Stowarzyszenia,
e/ zatwierdzanie dokumentów programowych przygotowanych przez Radę Programową i komisje programowe,

2. Rada Naczelna składa się z od 6 do 35 członków wybranych przez Walne Zebranie. Pierwszą Radę Naczelną i pierwszego jej Przewodniczącego powołuje Zebranie Założycielskie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący Rady Naczelnej organizuje oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Naczelnej oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Rada Naczelna może wybrać ze swego grona od 1 do 5 wiceprzewodniczących. Przewodniczący może upoważnić jednego z wiceprzewodniczących do zastąpienia go w określonej sprawie.


RODZIAŁ X

KOMISJA REWIZYJNA


§ 22.


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie. Pierwszą Komisję Rewizyjną i pierwszego jej Przewodniczącego powołuje Zebranie Założycielskie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i Rady Naczelnej z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

7. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwroty uzasadnionych kosztów lub stosowne wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 23.


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,

b/ występowanie do Zarządu i Rady Naczelnej z wnioskami pokontrolnymi,

c/ przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

d/ uchwalanie regulaminu pracy Komisji.


ROZDZIAŁ XI


SĄD KOLEŻEŃSKI


§ 24.


1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Radę Naczelną. Pierwszy Sąd Koleżeński ii pierwszego jego Przewodniczącego powołuje Zebranie Założycielskie zwykłą większością w głosowaniu jawnym.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych Władz Naczelnych Stowarzyszenia.

§ 25.


1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

a/ rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz, zachowań nie licujących z godnością członka Stowarzyszenia, naruszenia zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

b/ rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia,

c/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sprawach dotyczących członków, w tym decyzji o wykluczeniu członka.

2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek Zarządu Głównego lub osoby zainteresowanej.


§ 26.


1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a/ upomnienia,
b/ nagany,
c/ zawieszenie w prawach członka na okres od 2 miesięcy do 2 lat,
d/ wykluczenia.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.


ROZDZIAŁ XII

RADA PROGRAMOWA


§ 27.


1. Walne Zebranie może powołać Radę Programową.

2. Rada Programowa opracowuje dokumenty i założenia programowe, na których Stowarzyszenie opiera swoją działalność.

3. Rada Programowa mogą powoływać komisje programowe dla opracowania dokumentów programowych Stowarzyszenia dotyczących określonej materii.


ROZDZIAŁ XIII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 28.


1.Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

2.Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze:

a/ składek członkowskich,

b/ dotacji,

c/ zapisów i darowizn,

d/ spadków,

e/ dochodów z własnej działalności,

f/ dochodów z majątku Stowarzyszenia,

g/ z ofiarności publicznej,

h/ z zasądzanych przez sądy nawiązek i innych świadczeń.

3. Majątek Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

5. Zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 29.


Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes Zarządu Głównego albo inni członkowie Zarządu Głównego działający łącznie. Mogą oni w tym samym trybie udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia przy dokonywaniu czynności prawnych, z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie, co nie narusza uprawnień Zarządu Głównego.


ROZDZIAŁ XIV

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 30.


1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.Statut Stowarzyszenia (PDF) POBIERZ


© 2009 Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym Webmaster: espp